.: نودو چیه امسال ؟ :.

به نام خدا

الان یادم اومد که پارسال که هر روز یه ماجرا و یک مرحوم داشتیم تا خود سال تحویل، شده بود هزارو سیصد و نود و مرگ به جای نود و پنج. 

بازیگرها و هنرمندان. پلاسکو. معدنی ها و ...

امسال دیگه چیه؟

پارسال خدا رو قسم دادیم تا سال زودتر تموم بشه بره پی کارش بلایا. ولی بدتر شده امسال.خدایا رحمی...


منبع این نوشته : منبع
امسال